XÂY DỰNG ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH OCOP

2021-09-02

Tư vấn, khảo sát đánh giá hiện trạng sản phẩm, xây dựng chiến lược, đề án và kế hoạch triển khai OCOP cấp tỉnh, cấp huyện.

 Đánh giá thực trạng và tiềm năng, thế mạnh các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế ở địa phương, từ đó xây dựng đề án. Trong đề án xây dựng được hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực cán bộ ở địa phương, cán bộ quản lý hợp tác xã, chủ doanh nghiệp; kế hoạch tuyên truyền; chu trình OCOP; kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP đạt từ 3 trở lên và nâng cấp các sản phẩm;…